Стаття 30 Закону України "Про освіту" | Накази | Накази 2017 року | Наказ №78 від 30.06.2017 "Про підсумки роботи ДНЗ №8 у поточному навчальному році та підготовку до нового 2017/2018 навчального року"
Наказ №78 від 30.06.2017 "Про підсумки роботи ДНЗ №8 у поточному навчальному році та підготовку до нового 2017/2018 навчального року"

У к р а ї н а

Харківська  область

КУП’ЯНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД-ЯСЛА-САДОК №8 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

Куп’янської міської ради

 

НАКАЗ

 

________2017                               м. Куп’янськ                                      №_______

           

                                                                                                                    

Про підсумки роботи ДНЗ №8

у поточному навчальному році

та підготовку до нового

2017/2018 навчального року

 

 

Робота дошкільного навчального закладу №8 у 2016/2017 навчальному році була направлена на виконання Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, законодавчо-нормативних та інструктивно-методичних документів Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації, Куп’янського міськвиконкому, відділу освіти Куп’янської міської ради.

Організація навчально-виховного процесу в ДНЗ №8 здійснювалася згідно Статуту закладу, річного і робочого навчальних  планів на 2016/2017 навчальний рік.

Працівники ДНЗ №8 спрямували у поточному навчальному році свою роботу на виконання основних механізмів розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, які окреслено у Державній Цільовій соціальній програмі розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 №629, плану заходів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 28 липня 2011 №905, яким передбачено створення належних умов для функціонування дошкільної освіти, а саме:

забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів  і форм власності;

популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5 річного віку через різні форми її здобуття;

зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

підвищення якості дошкільної освіти в умовах упровадження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)

забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;

модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

У 2016/2017 навчальному році заклад працював в 9-годинному режимі, з метою задоволення потреб батьків, було організовано роботу чергової групи в ранкові та вечірні години. До складу закладу входило 10 дошкільних груп (з яких 1 група – спеціальна група для дітей з порушенням мовлення для дітей старшого дошкільного віку), а також 2 групи раннього віку.

Загальна кількість працівників - 60, із них 24 - педагогічні працівники, 5 - обслуговуючий  і 31 - технічний персонал.

Заклад укомплектовано кадрами у повному обсязі окрім педагогічних посад (4 вакантних ставок), залишається  невідповідність штатного розпису ДНЗ №8 Типовому штатному розпису, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України від 04.11.2010 №1055 (у зв’язку з відсутністю фінансування не передбачено посади психолога, посада педагога соціального введена за рахунок внутрішнього перерозподілу).

Освітній рівень педагогів становить: 58% - повна вища освіта, 42% - неповна вища.

Кваліфікаційний рівень педагогів: - 12,5% - вища категорія, 12,5% - І категорія, 8% - ІІ категорія, 25% - спеціалісти, 34% - 9 тарифний розряд, 4%-8 тарифний розряд, 4%-7 тарифний розряд. Педагогічне звання «вихователь - методист» - 4%, «старший вихователь» - 8%, «учитель-методист» – 4%.

Обслуговуючий персонал з відповідною фаховою освітою.

Колектив ДНЗ №8 протягом 2016/2017 навчального року працював над єдиною науково-методичною темою «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника». Пріоритетним напрямом обрано гуманітарний та фізкультурно-оздоровчий, для реалізації якого у заклад залучено фахівців – вихователя англійської мови, інструкторів з фізичної культури, музичних керівників. З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми  дошкільних груп було організовано роботу гуртків: для другої молодшої групи (від 3 до 4 років)

з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт» - 1 заняття на тиждень,

з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 2 заняття на тиждень,

для середньої  групи (від 4 до 5 років)

з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 1 заняття на тиждень,

з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт») - 1 заняття на тиждень,

            для старшої групи (від 5 до 6 років)

з англійської мови - 2 заняття на тиждень,

«Цікаві шашки» - 1 заняття на тиждень,

«Мудрі шахи» - 1 заняття на тиждень.

В річному плані роботи було чітко визначено завдання і перспективні напрямки в роботі, який затверджено педагогічною радою ДНЗ №8 в серпні 2015. Аналіз виконання поставлених завдань свідчить про те, що колектив закладу працював креативно:

            1. Створено належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

1.1. Поповнено інформаційно-методичну базу ДНЗ №8 навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.

1.2. Поповнено та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо- та відеоматеріалів.

1.3. Створено умови для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу.

1.4. Педагоги вільно вибирали форми організації методичної роботи, які максимально враховували їхні потреби, запити та інтереси.

            2. Методична діяльність дошкільного навчального закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними кадрами, безперервності їх фахового вдосконалення.

            3. Методична робота дошкільного навчального закладу  у 2016/2017 навчальному році була спрямована за такими напрямами:

Вдосконалення системи координації діяльності всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішньосадкового контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності ДНЗ.

Забезпечення умов для індивідуального розвитку дітей, досягнення ними рівня навченості з урахуванням їх пізнавальних інтересів, впровадження нових освітніх технологій навчання.

Створення умов для постійного професійного вдосконалення педагогічних працівників, підвищення їх майстерності, вивчення та впровадження в навчально-виховний процес кращих педагогічних досвідів.

Впровадження диференційованого підходу в організації методичної роботи за групами «Педагог-майстер», «Педагог-професіонал», «Педагог-початківець», «Нерезультативний педагог».

Залучення позабюджетних коштів для організації життєдіяльності закладу.

Виконання Статуту закладу, вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових обов’язків та дисципліни праці.

4. Організовано роботу над методичною темою «Формування професійної мобільності та розкриття творчого потенціалу кожного педагога в умовах багатовекторної системи неперервної освіти».

Колектив ДНЗ №8 продовжував працювати над єдиною науково-методичною темою «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

Вся робота була направлена на вирішення основних завдань:

1. Поглиблення роботи над формуванням зв’язного українського мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників.

2. Формування основ патріотичної свідомості дошкільників у процесі ознайомлення з природою рідного краю.

            3. Підвищення методичної компетентності педагогів для забезпечення якості освітнього процесу.  

5. Аналіз виконання поставлених завдань.

Методичний кабінет забезпечений навчально-методичною літературою з грифом МОНУ; періодичною пресою - комплектом «Зразковий дитячий садок», технічними засобами навчання.

Таким чином можна зробити висновок, що основні перспективні завдання на 2016/2017 навчальний рік виконані.

У 2015/2016 навчальному році атестувалося 3 педагогічних працівника закладу (наказ від 12.10.2016 №163 «Про проведення  атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році»). 

Підтверджено педагогічне звання:

 «Вихователь – методист» - 1;

Присвоєно кваліфікаційну категорію:

 «Спеціаліст І категорії» - 1;

Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:

Тарифного розряду 9 - 1

Адміністрацією закладу було відвідано 138 занять, режимних моментів у педагогів дошкільних груп. Порівняльний аналіз свідчить про зниження якості підготовки педагогів до розвивально-виховного процесу та погіршення рівня самоосвіти, підготовки до освітнього процесу. Суттєві недоліки виявлені під час аналізу проведення навчально-виховного процесу:

- недостатній рівень якості підготовки до навчально-виховного процесу;

- поверхове знання методик (особливо художньої літератури, образотворчого мистецтва, логіко-математичної діяльності);

- не дотримання вікових вимог Програми щодо наповнюваності змісту занять, методів і прийомів;

- недостатнє використання технічних засобів навчання.

 На високому рівні - 8%, на достатньому - 80%, на середньому - 11%, на низькому – 1%.

Основні проблеми, які були з’ясовані під час вивчення результативності управлінського моніторингу - недосконалість підходів до системи наставництва щодо формування організаційних навичок молодих вихователів; зниження якості  підготовки педагогів до проведення навчально-виховної роботи з  дітьми.

З метою вирішення завдання підвищення якості дошкільної освіти з розвитку дітей раннього та дошкільного віку були проведені: консультації, виставка – ярмарок педагогічних посібників, тематичне вивчення стану роботи з мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку та розвитку креативності дошкільників, стану освітньої роботи з молодшими дошкільнятами та дітьми раннього віку; 4 засідання педагогічної Ради у формі педради «колективного мислення» на тему «Основні Проблеми сучасного дошкільного виховання», методичного мосту «Аспекти педагогічної діяльності щодо підвищення ефективності мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку», ділової гри «Творчий потенціал педагога – важлива умова розвитку креативності
дошкільників», колективного мислення «Життєва компетентність дошкільника та її розвиток».

Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в групах дошкільного віку показав, що найменші показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Дитина у соціумі» та «Дитина у світі культури».

За 2016/2017 навчальний рік у закладі не зафіксовано випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, однак 2 дітей отримали травми вдома: Барика Емілія гр.№8 (підкісний перелом лівої руки), Курило Віктор гр.№5 «перелом основної 5 фаланги лівої кісті». Значно зменшилась кількість звертань за медичною допомогою в результаті мілких травм.

Недоліки:

- батьки несвоєчасно повідомляють про випадки травмування дітей вдома. Наявність домашніх травм свідчить про недостатню просвітницьку роботу з батьками вихованців, про недогляд батьків за дітьми вдома.

- аналіз стану роботи з попередження дитячого травматизму засвідчив необхідність модернізації планування і організації роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму з дітьми вдома.

З метою захисту прав неповнолітніх вихованців ДНЗ №8, сприяння формуванню моральних, загальнолюдських цінностей, аналізу процесу формування особистості, розвитку її нахилів та здібностей у закладі покладено обов’язки на педагога соціального Фесенко Т.М.

Аналіз соціального паспорта:

з/п

Пільгова категорія

Кількість

На початок року

На кінець року

1.

Діти - сироти

0

1

2.

Переселенці

5

7

3.

Діти з малозабезпечених сімей

16

18

4.

Діти напівсироти

4

4

5.

Діти з обмеженими можливостями

2

3

6.

Діти з багатодітних сімей

13

14

7.

Діти одиноких матерів

23

27

8.

Діти з неповних сімей

25

30

9.

Діти, батьки яких відбувають військову службу в зоні АТО

1

4

 

 

За 2016 – 2017  навчальний рік педагогом соціальним було проведено:

- Консультування індивідуальне – 122

- Консультування групове – 90

- Виступи – 54

- Організаційні – 106  (складання актів житлово – побутових умов, відвідування дітей вдома).

Перед педагогом соціальним поставлені завдання:

- Працювати над збагаченням середовища соціального розвитку дитини шляхом підвищення активності і відповідальності батьків і педагогів у вирішенні завдань соціального розвитку;

- Робота з сім'ями вихованців;

- Робота з педагогами дитячого закладу;

- Підготовка річних і місячних звітів; поповнення методичної скарбнички педагога соціального.

 Постійно підтримувався тісний зв’язок із спеціалістами відділу опіки, педагогом соціальним міського відділу освіти та іншими службами.

У 2016/2017 навчальному році в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення виховувалося 5 дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (серед них одна дитина із заїканням), одна дитина із загальним недорозвитком мовлення ІІ рівня (стан після кохлеарної імплантації), 8 дітей із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня. Протягом року вибула одна дитина.

На протязі навчального року здійснювалася корекційна та розвивальна робота в різних напрямках: корекція звуковимови, збагачення словникового запасу, формування граматичної будови, розвиток зв’язного мовлення, пізнавальних процесів, дрібної моторики, пропедевтична робота щодо порушень писемного мовлення, підготовка дітей до навчання у школі за Програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Ю.В.Рібцун та Програмою «Українське дошкілля».

В процесі корекції, навчання та виховання спостерігалася позитивна динаміка мовленнєвого розвитку вихованців спеціальної групи для дітей з порушенням мовлення. На кінець 2016/2017 навчального року:

- низький рівень має одна дитина (8%) Гонтар Д.;

- середній 7  (54%) дітей;

- достатній 5 (38%) дітей.

На навчання у школі з логопедичної групи вибули 10 дітей, з них 5 дітей з виправленою мовою, 5 дітей - із значними покращеннями, 3 дітей залишені для продовження корекційної роботи в наступному навчальному році.

Таким чином, на протязі 2016/2017 навчального року були забезпечені умови для розвитку та корекції мовлення дітей дошкільного віку, які дали змогу досягти позитивних результатів у логопедичній роботі.

Аналіз медичної роботи

Статтею 7 Закону України «Про дошкільну освіту» найпершим завданням дошкільної освіти визначено збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини. Медичний персонал  дошкільного закладу піклується саме про фізичне здоров’я дітей, здійснюючи контроль за фізичним розвитком вихованців. Ознаками фізичного здоров’я дитини є відсутність захворювань та рівень фізичного розвитку – а саме, нормальне функціонування всіх органів та систем організму, їх ріст і розвиток. Саме  рівень захворюваності дітей є тим критерієм, який оцінює ефективність виховної системи та умов її функціонування.

Загальна кількість – 228 дітей

Раннього віку – 41 дитина

Дошкільного віку – 187 дітей

На короткотривалому режимі перебування – 18 дітей.

Отримують дієтичне харчування – 2 дітей.

 

Аналіз стану захворюваності дітей у ДНЗ

Порівняльний аналіз захворюваності дітей за основними показниками:

Показники

2013/2014

навчальний

рік

2014/2015

навчальний

 рік

2015/2016

навчальний

рік

2016/2017 навчальний

рік

 

Пропущено днів по хворобі

 

3218

 

3678

 

3753

 

4441

Кількість випадків захворюваності

 

654

 

739

 

692

 

806

Пропущено по застудним захворюванням

 

2869

 

3364

 

3375

 

3842

Кількість випадків застудних захворювань

 

600

 

693

 

638

 

740

Середня кількість списочного складу дітей в закладі

 

255

 

253

 

242

 

231

 

На протязі чотирьох минулих навчальних років відбувається підвищення показників загальної захворюваності  дітей, з 2013/2014 навчального року на 1223 дні.

Аналізуючи дані щодо проходження профілактичних оглядів перед вступом до закладу спостерігаємо у значної кількості дітей порушення функцій органів та систем організму, зокрема серцево-судинної системи, нервової системи, апарату зору, системи кровообігу, стан фізичного розвитку таких дітей впливає у подальшому на загальні показники захворюваності дітей у закладі.

Більшість днів із загальної кількості днів по захворюваності складають застудні захворювання.

Досвід роботи колективу свідчить, що в нашому закладі 30-35% від загальної кількості дітей становлять діти, які часто хворіють. Переважно це діти віком від двох до чотирьох років і зазвичай вони хворіють на  застудні захворювання. Найбільше діти хворіють у перші місяці перебування в дошкільному закладі та під час ускладнення епідситуації під час епідемічного сезону грипу та ГРВІ в холодну пору року.

Порівняльний аналіз простудної захворюваності між віковими групами

 

Пропущено днів по простудним захворюванням -

% простудних захворювань

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Середня кількість дітей за навчальний рік

49 – 19,4%

42 – 17,4%

39-16,9%

Групи раннього віку

979–26,6%

1155–30,8%

1074-24,2%

Середня кількість дітей за навчальний рік

204 – 80,6%

200 – 82,6%

192-83,1%

Дошкільні групи

2385–64,8%

2220-59,2%

2763-62,2%

 

Відсотковий аналіз захворюваності із загальної кількості пропущених днів:

2013/2014

навчальний рік

2014/2015

навчальний рік

2015/2016

навчальний рік

2016/2017

навчальний рік

 

6,8%

 

7,6%

 

8,1%

 

10,2%

 

Показники захворюваності на 1 дитину

Показники

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі

 

12,6

 

14,4

 

15,5

 

19,2

Кількість випадків захворювань на 1 дитину

 

2,6

 

2,9

 

2,9

 

3,5

Кількість днів, пропущених 1 дитиною по простудним захворюванням

 

11,3

 

13,1

 

13,9

 

16,6

Кількість випадків простудних захворювань на 1 дитину

 

2,4

 

2,7

 

2,6

 

3,2

За 2016/2017 навчальний рік збільшилися всі показники по захворюваності на 1 дитину.

У зв’язку з високою мінливістю та агресивністю вірусів, погіршенням соціально-економічної ситуації в країні поступово відбувається збільшення кількості часто хворіючих дітей.

Серед дошкільних груп самий низький показник  днів пропущених по хворобі дітей у групі №9 – вихователь  Фесенко О.В., самий високий в групі №3 - вихователь Бутенко Н.І., Гутнікова Д.В.

Для профілактики застудних захворювань дітей у закладі запроваджена система оздоровчо-профілактичних заходів, яка діє протягом чотирьох років і, яку ми щороку переглядаємо та удосконалюємо.  Усі заходи проводяться протягом жовтня-квітня за схемою. Комплексна профілактика застудних захворювань передбачає не лише оздоровчо-профілактичні заходи в закладі. Тому проводиться просвітницька робота з батьками: індивідуальні та групові консультації, надаються рекомендації, яких вони мають дотримуватися для ефективної організації оздоровчо-профілактичних заходів та загартування дітей удома.

Аналіз стану здоров’я дітей на кінець навчального року

На кінець 2016/2017 навчального року:

На диспансерному обліку знаходяться 67 дітей – 30%, із них 13 – 5,8% дітей мають більше одного діагнозу.

Усього дітей за діагнозами

Кількість дітей

Відсоток із загальної кількості дітей

Новоутворення

3

1,3

Хвороби крові, кровотворних органів

1

0,4

Хвороби ендокринної системи

3

1,3

Хвороби нервової системи

7

3,1

Хвороби ока

2

0,9

Хвороби вуха

1

0,4

Хвороби системи кровообігу

7

3,1

Хвороби органів дихання

20

9

Хвороби органів травлення

4

1,8

Хвороби шкіри

4

1,8

Хвороби кістково-м’язової системи

1

0,4

Хвороби сечостатевої системи

4

1,8

 

За результатами медичного огляду діти по групам здоров’я розподілені таким чином:

Показники

стану

здоров’я

Група здоров’я

Група по фізкультурі

    І

  ІІ

   ІІІ

   Основна

    Підготовча

   Спеціальна

Кількість дітей

161

56

6

190

26

7

     %

72,2

25,1

2,7

85,2

11,7

3,1

У порівнянні з минулим навчальним роком середня відвідуваність дітьми закладу зменшилась на 0,2%.

Аналіз за останні 4-ри навчальні роки показує, що відсоток відвідуваності кожен рік зменшується у зв’язку із збільшенням кількості днів проведених по хворобі. З 2013/2014 навчального року відвідуваність дітей знизилася на 2,1%.

На першому місці по відвідуваності група №12, вихователі: Кузніченко М.В.,Соболь О.В.

 

Аналіз стану харчування

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснювалася згідно  Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 №298/227

У закладі організовано триразовий режим харчування та забезпечено оптимальний питний режим для дітей.

Для урізноманітнення раціону дітей протягом  навчального року сестрами медичними розроблена нова картотека страв.

Адміністрація закладу протягом навчального року приділяла особливу увагу тому, щоб продукти харчування, що надходили до ДНЗ, були якісними та відповідали вимогам державних стандартів, супроводжувалися накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні.

Аналіз вартості харчування дітей

 

Місяць

Виділені кошти

Вартість харчування грн.

Енергоцін-ність, %

Виділені кошти

Вартість

харчування, грн.

Енергоцін-ність, %

Вересень

 

14,0

14,68

86

 

17,0

18,82

78

Жовтень

13,73

87

17,88

79

Листопад

14,42

83

20,47

78

Грудень

11,58

84

14,94

75

Січень

17,0

6,99

76

20,0

9,39

70

Лютий

10,42

76

15,51

72

Березень

9,40

71

13,16

66

 Квітень

15,27

84

21,00

75

Травень

11,99

77

17,05

70

Споживання продуктів за 2016/2017 навчальний рік спожили у середньому:

 

Найменування

продуктів

% виконання - ясла

% виконання - сад

М’ясо

77

68

Риба

90

62

Овочі

86

85

Масло вершкове

76

65

Олія

105

98

Яйця

78

62

Молоко

30

29

Сир кисломолочний

64

59

Сметана

42

28

 

 

Аналіз енергетичної цінності спожитих продуктів харчування

 

 

Енерго-цінність спожи-тих продук-тів

Групи раннього віку

Дошкільні групи

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

 

84,1%

 

81%

 

81,9%

 

80,4%

 

77,6%

 

75%

 

72,2%

 

73,7%

 

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону  є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей. Низька калорійність їжі, відсоток виконання норм якої знижується на протязі багатьох років, не збалансованість раціону не сприяють зменшенню захворюваності дітей, особливо простудних захворювань.

Основні проблемні питання організації харчування:

на протязі навчального року постійні перебої з поставками харчових продуктів та харчової сировини, а в наслідок використання продуктів – замінників (м’ясні та рибні консерви), які вживають за вимогами, як виняток;

до закладу не завозяться такі продукти: сметана, сир твердий, сало, рідко завозяться фрукти, що не дає змоги урізноманітнювати асортимент страв;

висока закупівельна ціна та низька якість постачаємих продуктів харчування та продовольчої сировини;

суттєво впливало на вартість харчування відсутність можливості здійснювати замовлення на постачання продуктів в останній тиждень місяця.

Протягом року в навчальному закладі було проведено заходи щодо економії бюджетних коштів: встановлено твердий контроль за використанням енерго-, тепло і водоресурсів.

Аналіз виконання бюджетного кошторису

 

Найменування

План

Факт

±

Енергоносії

газ

25,5 м3

30,8 м3

- 5,3 м3

електроенергія

59,7 кВат

57,4 кВат

+2,0 кВат

водоресурси

1909 м3

1684 м3

+225 м3

 

Разом з заходами, спрямованими на економію бюджетних коштів, здійснювався пошук шляхів залучення позабюджетного фінансування. Загальна сума надходження позабюджетних коштів: батьківські внески – 180544 грн.; бюджетні – 191908  грн., спонсорські – 132992 грн., зароблено закладом – 37017 грн. Всього - 542461 грн.

В ДНЗ №8 продовжено процес створення необхідних умов для навчально-виховного процесу.

Проведено ремонт системи опалення – 2657 грн., заміна сантехніки - 6088 грн., ремонт системи електрозбереження – 1200 грн., заміна вікон на пластикові – 12750 грн., заміна дверей на пластикові – 14900 грн., ремонт приміщень – 29364 грн., придбання обладнання, меблів - 19052 грн., м’який інвентар – 2731 грн., преса – 4386 грн.

Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусиллям адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний план за минулий рік виконано.

Протягом навчального року була змога провести такі роботи:

Заміна каналізаційних труб у підвалі.

заміна водяних труб у підвалі.

реконструкція опалення на 4,10 групах.

ремонт 16 воздуховідведень на даху будівлі.

Ремонт ганків на гр.. 1, 2, 3, 5, 6.

Ремонт ганку на центральному вході та харчоблоці.

Ремонт обладнання на дитячих майданчиках.

Пофарбування обладнання на території.

Установлено панелі із МДФ на І поверсі.

Заміна шпалер в коридорі І поверху.

Заміна дверей на пластикові в щитовій, на пральні, в каштелянній.

Заміна вікон на енергозберігаючі в спальних кімнатах груп.

Ремонт в туалетній кімнаті медичного кабінету.

Ремонт музичної зали, харчоблоку, пральної, спортивної зали.

Ремонт кабінету діловода.

Ремонт в овочесховищі.

Заміна дверей на арки в коридорі І поверху.

Заміна лінолеуму в груповій кімнаті групи №4.

Заміна лінолеуму в роздягальній кімнаті групи №8.

Заміна шпалер в групах №4,5,12,3,8.

Заміна вікна на енергозберігаюче в гр.. №1.

Заміна сантехніки в умивальній кімнаті гр.. №6, 12.

      Враховуючи вищевказане, з метою корегування та планування роботи закладу, а також  підготовки закладу до нового 2017/2018 навчального року

НАКАЗУЮ:

 

Визначити пріоритетні напрями роботи ДНЗ №8 у 2017/2018 навчальному році:

- гуманітарний,

- фізкультурно-оздоровчий

                                                                                                                        Педпрацівники,          

     Протягом 2017/2018 навчального року

Адміністрації ДНЗ №8:

2.1. Затвердити мережу набору дітей раннього і дошкільного віку у кількості 12 груп (10 – дошкільного віку, 2 – раннього віку).                                                 

До 01.09.2017

2.2. Клопотати перед відділом освіти:

-  про введення з 01.09. штатних одиниць відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11. 2010 № 1055.                                                                                              

До 19.08.2017

- про організацію впорядкованого та стабільного постачання продуктів харчування та продовольчої сировини, своєчасне надання документів щодо переліку постачальників та графіків завозу.                                                                                          

Згідно вимог

- надати заявку про стан оснащення медичного кабінету ДНЗ сучасним медичним обладнанням.                                                                                                        

До 01.09.2017

- про виділення фінансування для заміни покрівлі площею 300 м2, підключення приміщення басейну закладу до системи центрального опалення міста та заміни асфальтного покриття 950 м2.

                                                                                                                                  До 01.07.2017

Педагогічному колективу:

3.1. Особливу увагу приділити вирішенню питань:

1.Удосконалити систему літературно-мовленнєвої діяльності у контексті художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників.

2. Забезпечити цілеспрямований педагогічний та батьківський вплив на формування. національної свідомості дитини.

            3. Підвищити методичну компетентність педагогів для забезпечення якості освітнього процесу в умовах інклюзії.

3.2. При плануванні освітнього процесу на 2017/2018 навчальний рік творчій групі, яка працює над річним планом урахувати парціальні програми з грифом МОН України передбачені робочим навчальним планом закладу.

3.3. Удосконалювати особисту компетентність із таких питань:

Концептуальні принципи Базового компонента

Зміст оновленої програми  розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»

Реалізацію блочно-тематичного принципу планування на інтеграційних засадах

Сучасні підходи до організації життєдіяльності, типи та структура занять

Методику проведення різних форм роботи, формування у дітей відповідних умінь

      4. Вихователю-методисту Мірошниченко Н.А.:

4.1. При плануванні освітнього процесу в 2017/201 році урахувати:

наказ Міністерства освіти   і науки України від 20.04.2015 №446  «Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

 інструктивно-методичні рекомендації відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Щодо організації освітньої  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»,

лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1.4/18-3082 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»;

4.2. Забезпечити педагогів програмами та навчально-методичною літературою затверджених МОН України, а також обраних парціальних та регіональних парціальних програм.                                                                                             

До 20.08.2017

4.3. Провести необхідні консультації з педагогами щодо впровадження в роботу інструктивно-методичних рекомендацій  МОН України з питань організації роботи в дошкільному навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році.   

                                                                                                                                  До 30.08.2017

4.4. Спланувати методичний тиждень з питань підготовки до нового навчального року.

                                                                                                                           З 25.08 по 29.08.2017

4.5. З метою забезпечення рівних стартових можливостей дітям старшого дошкільного віку урізноманітнити форми роботи з дітьми старшого дошкільного віку, активізувати роботу консультаційного центру, надання соціально-педагогічного патронату, залучення до короткотривалого режиму перебування дітей.

                                                                                        Протягом 2017/2018 навчального року

4.6. Провести огляд групових приміщень з метою визначення рівня матеріально-технічного, методичного забезпечення груп та створення розвивального середовища згідно вимог до кожної вікової групи.                                          

                                                                                                                                 До 28.08.2017

4.7. Спрямувати свої зусилля на реалізацію поставлених завдань щодо цілісного підходу до формування особистості дитини. Скерувати свою діяльність до нових підходів до організації  життєдіяльності дітей та планування освітньої роботи.       

                                                                                                                                 Постійно.

5. Сестрам медичним старшим Погуляй Л.В., Гриценко А.А.:

      5.1. Продовжувати впровадження в освітній процес профілактично-оздоровчі заходи передбачені програмою «Здорова дитина».                             

                                                                                        Протягом 2017/2018 навчального року

5.2. Посилити роз’яснювальну роботу з батьками щодо організованого проведення обов’язкових профілактичних щеплень.

                                                                                        Протягом 2017/2018 навчального року

5.3. Тримати на постійному контролі питання відвідування та захворюваності дітей у закладі не рідше 1 разу в квартал. Висвітлювати питання на батьківських зборах, педрадах та нарадах при завідувачу.

5.4. Організувати оздоровчий період у закладі згідно вимогам. Підсумки оздоровчого періоду відобразити у проекті наказу.                                                      

                                                                                                                                       До 28.08.2017

6. Заступнику завідувача з господарської роботи Нікітенко З.В.:

6.1. Провести ремонтні роботи в закладі.                                               

                                                                                                                                  До 31.07.2017

6.2. Забезпечити дієвий контроль за оформленням фінансових звітів вихователями  вікових груп з вказанням об’єму і виду виконаних ремонтних робіт, оснащенням матеріально-технічної бази.

6.3. Скласти загальний фінансовий звіт по закладу про використання бюджетних та позабюджетних  коштів на проведення ремонтних робіт, оснащення матеріально-технічної бази та  підготовку закладу до нового навчального року.               

6.4. Забезпечити контроль за використанням енергоносіїв.                

                                                                                                                                  До 31.07.2017

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Завідувач                                                                                         І.І.Логвіненко

 

Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук