Поточна діяльність | Робочий навчальний план на 2017/2018н.р.
Робочий навчальний план на 2017/2018н.р.

ПОГОДЖЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти                                           Завідувач Куп’янського

Куп’янської міської ради                                           дошкільного навчального

Харківської області                                                    закладу-ясла-садок №8

_________ С.М.Пасічник                                           комбінованого типу

                                                                                    Куп’янської міської ради

  Харківської області

     ________ І.І.Логвіненко

 

Робочий навчальний план

Куп’янського дошкільного навчального

закладу – ясла-садка №8 комбінованого типу

Куп’янської міської ради Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

 

Схвалено

Педагогічною радою

Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради

протокол від 31 серпня 2017 №4

 

 

м. Куп’янськ, 2017

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садка №8

комбінованого типу на 2017/2018 навчальний рік

І Вступ

Організація освітньої діяльності в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу має спеціальну групу для дітей з порушенням мовлення, інклюзивні групи. Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування, соціально-педагогічного патронату, забезпечує роботу консультаційного центру, а також є опорним закладом в місті з питань Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу здійснює освітньо-виховний процес у 2017/2018 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

 • гуманітарним,
 • фізкультурно-оздоровчим.

ІІ Організація життєдіяльності дітей

У навчально-виховному процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами ( Додаток №1)

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін..

Навчально-виховна робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.

Навчально-виховна робота в інклюзивних групах здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Сак Т.В. та ін., Комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» Скрипнік Т.В. та ін..

Інваріантна складова робочого навчального плану визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей, відповідно до Статуту ДНЗ №8. В інваріантній частині визначено об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та відповідно до вимог чинних освітніх програм, за якими буде здійснюватись навчально-виховний процес. (Додаток №2).

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм. (Додаток 2).

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 1 січня  по 10 січня,

весняні – 10 календарних днів з 1 квітня по 10 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.    

          У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 730 до 1630. Режим роботи чергової групи – 700 –  730, 1630 – 1800 .

Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Організоване  навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     - у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

     - у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

     - у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл  занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. У навчально-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття заміняє всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 хвилин.

Організація проведення навчально-виховного процесу у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення має свою специфіку.

Учителем-логопедом і вихователями у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення проводяться ігри-заняття з формування мовленнєвої діяльності, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість.

Учитель-логопед проводить:

 • фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 25 хв.;
 • підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.;
 • індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.

Робота в гуртках за інтересами дітей у ДНЗ, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для реалізації змісту робочого навчального плану до штатного розкладу ДНЗ уведено посади: інструктора з фізичної культури, вчителя-логопеда, медичної сестри з дієтичного харчування, соціального педагога, практичного психолога, асистента вихователя.

Життєдіяльність дітей наповнюється цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду. При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її життєвий досвід.

                                                                                                                             Додаток 1

 

Інваріантна складова

Програми

Автор

Ким, коли затверджені

Комплексні

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л. та ін.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України листом від 23. 05.2017 року №1/11-4988

Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»

Рібцун Ю.В.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист від 05.12..2012 1/11-18798 № 14.1/12-Г-501

 

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт"

 

Скрипнік Т.В та ін.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України12.04.13 №1/11-6943

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років "Віконечко"

Сак Т.В. та ін..

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України від 04.04.2013 № 1/11-6544

Парціальні освітні програми

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

Єфименко М.М.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної

ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 11.06.2014

№14.1/12-Г-869)

Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»

 

 

Березіна О.М.

Гніровська О.З.  

Линник Т.А.

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 31.03.2014 

№14.1/12-Г-501

«Україна - моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

Каплуновська О.М.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної

ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016

№2.1/12-Г-85)

«Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху

Тимовський О.

Репік І.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної

ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014

№14.1/12-Г-1856)

Варіантна складова (по гурткам)

 Англійська мова для дітей дошкільного віку:

 програма  га методичні рекомендації

Кулікова І.А. та ін..

Комісією з іноземних мов науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 28.07.2015 

№14.1/12-Г-952

«Петриківський первоцвіт» - методичний посібник

Купрієнко В.І.

Міхіна Н.О.

Корінько І.Б та ін..

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України лист ПТЗО

від 12.07.2013 №1/11-114112)

Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»

 

Березіна О.М. Гніровська О.З.  

Линник Т.А.

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 31.03.2014 

№14.1/12-Г-501

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки»

 

 

Семизорова В.В.

Романюк О.В.

Дульська Г.П.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 05.05.2015 

№14.1/12-Г-261

Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку  «Веселкова музикотерапія»

Малашевська Ірина,

Демидова Світлана

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 25.02.2015 

№14.1/12-Г-54

 

Додаток 2

 

Відповідно до наказу Міністерства

освіти і науки України від 20.04.2015

№446 «Про гранично допустиме

навчальне навантаження на дитину у

дошкільних навчальних закладах

різних типів та форми власності»

 

Розподіл  занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку

 дошкільного навчального закладу-ясел-садка №8 комбінованого типу

на 2017/2018 навчальний рік

 

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша (від 2 до 3 років)

№3,4

друга молодша (від 3 до 4 років)

№2,5,8

середня (від 4 до 5 років)

1,10,12

старша (від 5 до 6 років)

11

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образот-ворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

 1. 3
 1. 2
 1. 4

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

14

19

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,4

3,5

4,6

7,9

 

 

Примітки:

Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:

 • у І молодших групах інтегрується у заняття, освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,
 • у II молодших групах вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,
 • у середніх та старших групах, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої  лінії  «Художньо-продуктивна діяльність».

Гуртки:

у ІІ молодших групах проводяться гуртки:

 • з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт» - 1 заняття на тиждень, з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 2 заняття на тиждень,

у середніх групах проводяться гуртки:

 • з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 1 заняття на тиждень,
 •   з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт») - 1 заняття на тиждень,

у старших групах проводяться гуртки:

 • з англійської мови - 2 заняття на тиждень,
 • «Цікаві шашки» - 1 заняття на тиждень,
 • «Веселкова музикотерапія» - 1 заняття на тиждень.

 

Додаток 3

 

Відповідно до наказу Міністерства

освіти і науки України від 20.04.2015

№446 «Про гранично допустиме

навчальне навантаження на дитину у

дошкільних навчальних закладах

різних типів та форми власності»

 

Розподіл групових фронтальних  занять на тиждень на дитину у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення дошкільного  навчального закладу-ясел-садка №8 комбінованого типу

на 2017/2018 навчальний рік

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень у старшій (від 5 до 6(7)років групі №6

Ознайомлення із соціумом

3

Ознайомлення з природним довкіллям

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)1

5

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

Здоров’я та фізичний розвиток2

3

Корекція порушень мовленнєвого розвитку, формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування 3

 

 

 

Завдання корекції порушень мовленнєвого розвитку, формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування

інтегруються в усі види діяльності дітей протягом дня: ігрову, трудову, навчальну

Загальна кількість занять на тиждень

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків:

- англійська мова;

- цікаві шашки

                         3

                         2

                         1

Максимальна кількість занять на тиждень

18

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)4

 

7,2

 

Примітки:

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності.

2 –  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

3 –  Передбачає корекцію порушень мовленнєвого розвитку у дітей в предметно-практичних діях під час фронтальних, корекційних підгрупових та індивідуальних занять. 

4 – Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців. 

Додаток 4

 

Відповідно до наказу Міністерства

освіти і науки України від 20.04.2015

№446 «Про гранично допустиме

навчальне навантаження на дитину у

дошкільних навчальних закладах

різних типів та форми власності»

 

Розподіл групових фронтальних  занять на тиждень на дитину у спеціальних інклюзивних групах дошкільного  навчального закладу-ясел-садка №8 комбінованого типу

на 2017/2018 навчальний рік

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень у старших(від 5 до 6(7)років групах №9,7

Ознайомлення із соціумом

3

Ознайомлення з природним довкіллям

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)1

5

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

Здоров’я та фізичний розвиток2

3

Корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, формування соціальної компетентності в різних видах діяльності

 

 

 

Завдання корекційного розвитку пізнава-льної, емоційно-вольової сфер, позитив-них якостей особистості, формування соціальної компетентності в різних видах діяльності інтегруються в усі види діяль-ності дітей протягом дня: ігрову, трудову, навчальну

Загальна кількість занять на тиждень

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків:

- англійська мова;

- цікаві шашки

                              3

                              2

                              1

Максимальна кількість занять на тиждень

18

Максимально допустиме навчальне наванта-ження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)4

 

7,2

Примітки:

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності.

2 –  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

3 –  Передбачає корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, формування соціальної компетентності

у дітей в предметно-практичних діях під час фронтальних, корекційних підгрупових та індивідуальних занять.  4 – Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців. 

Переглядів: 708
Дата публікації: 14:28 03.10.2017
Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук