Сайт | Архів сайту | Робочий навчальний план на 2016/2017н.р.
Робочий навчальний план на 2016/2017н.р.

                                                                                                                                                               12

Робочий навчальний план

Куп’янського дошкільного навчального

закладу – ясла-садка № 8 комбінованого типу

Куп’янської міської ради Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік

 

Схвалено

Педагогічною радою

Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок № 8 комбінованого типу

Куп’янської міської ради

протокол від 29 серпня 2016  №4

м. Куп’янськ, 2016

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садка № 8

комбінованого типу на 2016/2017 навчальний рік

І Вступ

Функціонування дошкільного навчального закладу у 2016/2017 навчальному році регламентується нормативно-правовими актами, зокрема: Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»,     від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 №1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»; листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), чинних Державних санітарних правил і норм щодо влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації дітей, власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу має спеціальну групу для дітей з порушенням мовлення. Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування, соціально-педагогічного патронату, забезпечує роботу консультаційного центру, а також є опорним закладом в місті з питань Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу здійснює освітньо-виховний процес у 2016/2017 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

 • гуманітарним,
 • фізкультурно-оздоровчим.

ІІ Організація життєдіяльності дітей

У навчально-виховному процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін., програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін. для дітей групи соціально-педагогічного патронату.

Навчально-виховна робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В. рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист від 05.12.2012 1/11-18798 №14.1/12-Г-501.

Інваріантна складова робочого навчального плану визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей, відповідно до Статуту ДНЗ №8. В інваріантній частині визначено об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та відповідно до вимог чинних освітніх програм, за якими буде здійснюватись навчально-виховний процес.

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017  навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).

Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм. (Додаток 1).

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 1 січня  по 10 січня,

весняні – 10 календарних днів з 1 квітня по 10 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.    

 У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 730 до 1630. Режим роботи чергової групи – 700 –  730, 1630 – 1800 .

Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Організоване  навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     - у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

     - у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

     - у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл  занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. (Додаток 2).

У навчально-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові,  групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття заміняє всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 хвилин.

Організація проведення навчально-виховного процесу  у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення має свою специфіку.

Учителем-логопедом і вихователями у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення проводяться ігри-заняття з формування мовленнєвої діяльності, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість.

Учитель-логопед проводить:

 • фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 25 хв.;
 • підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.;
 • індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.

Вихователь проводить:

 • фронтальні ігри-заняття – підсумкові, узагальнювальні, на закріплення сформованих знань, набутих умінь і навичок;
 • підгрупові  ігри-заняття, котрі узгоджуються з розкладом  вчителя-логопеда;
 • індивідуальні ігри-заняття, що здійснюються за книгою взаємозв’язку вчителя-логопеда з вихователями групи у другій половині дня.

Вихователь організовує і проводить такі види ігор-занять:

 • із розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування;
 • з художньо-продуктивної діяльності;
 • з логіко-математичного розвитку;
 • з ознайомлення з природним довкіллям;
 • з ознайомлення з соціумом.

Всі педагоги закладу, при проведенні ігор-занять з дітьми, що мають порушення мовлення, окрім основної мети, завжди працюють над розвитком мовлення.

Робота в гуртках за інтересами дітей у ДНЗ, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для реалізації змісту робочого навчального плану до штатного розкладу ДНЗ уведено посади: інструктора з фізичної культури, вчителя-логопеда, медичної сестри з дієтичного харчування, соціального педагога.

Життєдіяльність дітей наповнюється цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду. При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її життєвий досвід.

  

Завідувач ДНЗ №8                                                         І.І.Логвіненко

                                                                                                            Додаток 1

Інваріантна складова

Програми
Автор
Ким, коли затверджені
Комплексні
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України листом від 09.12.2011 №1/11-11601
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України наказ від 21.05.2012  № 604
Парціальні освітні програми
«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку
Єфименко М.М.
Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 11.06.2014
№14.1/12-Г-869)
Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»
Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.
 
Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 31.03.2014 
№14.1/12-Г-501
Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.
Рібцун Ю.В.
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист від 05.12..2012 1/11-18798 № 14.1/12-Г-501
 
Варіантна складова (по гурткам)
Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації «Граючись вчимося. Англійська мова»
Гунько С., Гусак Л.,      Лещенко З.
Листом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2011 №1.4/18-Г-494)
Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку  «Радість творчості»
Борщ Р. М.,
Самойлик Д. В
Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України лист ПТЗО
від 25.05.2012 № Г-106
Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»
 
Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.
 
Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 31.03.2014 
№14.1/12-Г-501
Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи»
Семизорова В.В,
Духновська О.І,
Пащенко Л.Ю.
Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист ПТЗО від 05.05.2015
№14.1/12-Г-262
Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки»
Семизорова В.В,
Романюк О.В,
Дульська Г.П.
Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 05.05.2015 
№14.1/12-Г-261

 

                                                                                                            Додаток 2

Відповідно до наказу Міністерства

освіти і науки України від 20.04.2015

№446 «Про гранично допустиме

навчальне навантаження на дитину у

дошкільних навчальних закладах

різних типів та форми власності»

Розподіл  занять на тиждень на дитину у дошкільному навчальному закладі-ясла-садок №8 комбінованого типу на 2016/2017 навчальний рік

 
 
Види діяльності за освітніми лініями
Кількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша (від 2 до 3 років)
№3,4
друга молодша (від 3 до 4 років)
10,2,1
середня (від 4 до 5 років)
9,11,7
старша (від 5 до 6 років)
8,12,5
Ознайомлення із соціумом
1
2
2
3
Ознайомлення з природним довкіллям
1
1
1
2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)
4
4
5
5
Сенсорний розвиток
2
-
-
-
Логіко-математичний розвиток
-
1
1
2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
2
3
3
3
Здоров’я та фізичний розвиток*
2
3
3
3
Загальна кількість занять на тиждень
10
11
12
15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків
-
 1. 3
 1. 2
 1. 3
Максимальна кількість занять на тиждень
10
14
14
18
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**
1,4
3,5
4,6
7,5

Примітки:

Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:

 • в І молодшій інтегрується у розвиток мовлення,
 • у ІІ молодшій групі вводиться, як окреме заняття за рахунок розвитку мовлення,
 • у середній та старшій групах, як окреме заняття за рахунок художньо-продуктивної діяльності. 

Гуртки:

у ІІ молодшій групі проводяться гуртки:

 • з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт»1 заняття на тиждень, з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 2 заняття на тиждень,

у середній групі проводяться гуртки:

 • з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 1 заняття на тиждень,
 •   з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт») - 1 заняття на тиждень,

у старшій групі проводяться гуртки:

 • з англійської мови 2 заняття на тиждень,
 • «Цікаві шашки» - 1 заняття на тиждень,
 • «Мудрі шахи» - 1 заняття на тиждень.

Додаток 3

Відповідно до наказу Міністерства

освіти і науки України від 20.04.2015

№446 «Про гранично допустиме

навчальне навантаження на дитину у

дошкільних навчальних закладах

різних типів та форми власності»

Розподіл  занять на тиждень на дитину у дошкільному навчальному закладі-ясла-садок №8 комбінованого типу на 2016/2017 навчальний рік у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення

Види діяльності за освітніми лініями
Кількість занять на тиждень
Ознайомлення із соціумом
3
Ознайомлення з природним довкіллям
2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)
5
Сенсорний розвиток
-
Логіко-математичний розвиток
2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
3
Здоров’я та фізичний розвиток*
3
Загальна кількість занять на тиждень
15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків
 1. 2
Максимальна кількість занять на тиждень
17
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**
 
7,08

Примітки:

 • Художня література у старшій спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення проводиться як окреме заняття за рахунок художньо-продуктивної діяльності;
 • у старшій спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення проводиться гурток з англійської мови 2 заняття на тиждень;
 • заняття «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування» проводить вчитель-логопед;
 • заняття «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування» не включаються в структуру інтегрованих занять;
 • з метою зменшення навантаження на дитину вихователь планує проведення інтегрованих занять. Варіанти інтеграції різних видів діяльності: Логіко-математичний розвиток + ознайомлення з природним довкіллям, Художньо-продуктивна діяльність (малювання) + художня література, Логіко-математичний розвиток + ознайомлення із соціумом (народознавство), Художньо-продуктивна діяльність (ліплення) + ознайомлення з природним довкіллям. За рахунок інтеграції вчитель-логопед проводить підгрупові заняття.
 • індивідуальні заняття проводяться під час режимних моментів протягом всього дня.
 

Робочий навчальний план

Куп’янського дошкільного навчального

закладу – ясла-садка № 8 комбінованого типу

             Куп’янської міської ради Харківської області

               на 2015/2016 навчальний рік

 

Схвалено

Педагогічною радою

Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок № 8 комбінованого типу

Куп’янської міської ради

протокол від 31 серпня 2015  №4

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садка № 8

комбінованого типу на 2015/2016 навчальний рік

І Вступ

Функціонування дошкільного навчального закладу у 2015/2016 навчальному році регламентується нормативно-правовими актами, зокрема: положенням Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615, Концепцією  Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446  «Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», інструктивно-методичними рекомендаціями відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015№1/9-249 «Щодо організації освітньої  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», листом Харківської академії неперервної освіти від 02.06.2015 №547 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016  навчальному році» та інших нормативно-правових документів в сфері освіти. Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу має спеціальну групу для дітей з порушенням мовлення. Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування, соціально-педагогічного патронату, забезпечує роботу консультаційного центру, а також є опорним закладом в місті з питань Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу здійснює  освітньо-виховний процес у 2015/2016 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

 • гуманітарним,
 • фізкультурно-оздоровчим.

У 2015/2016навчальному році зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту реалізується через інваріативну та варіативну складові рекомендовані інструктивно-методичними рекомендаціями відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015№1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016навчальному році».

ІІ Організація життєдіяльності дітей

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016  навчальному році розміщені на сайті  Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).

Навчально-виховна робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В. рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист від 05.12..2012 1/11-18798 № 14.1/12-Г-501, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» для дітей групи соціально-педагогічного патронату.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 28 грудня по 08 січня,

весняні – 10 календарних днів з 23 березня по 01 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.    

 У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 730 до 1630. Режим роботи чергової групи – 630- 730, 1630 – 1830 .

Протягом  дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     - ранній вік –до 10 хвилин;

     - молодші групи – не більше 15 хвилин;

     - середні групи –20 хвилин;

     - старші групи –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл організованих видів діяльності складається за змістовними освітніми лініями. (Додаток 2).

У навчально-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові,  групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття заміняє всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 хвилин.

 Робота в гуртках за інтересами дітей у ДНЗ, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

Життєдіяльність дітей наповнюється цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду. При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її життєвий досвід.

 

 

Завідувач ДНЗ №8                                                  І.І.Логвіненко

                                                                                                     Додаток 1

                                    Інваріантна складова

Програми
Автор
Ким, коли затверджені
Основні
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України листом від 09.12.2011 №1/11-11601
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України наказ від 21.05.12 р.  № 604
Парціальні освітні програми
Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  «Про себе треба знати, про себе треба дбати»
Лохвицька Л. В
Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
(лист ІІТЗО від 08.11.2013 р. No 14.1/12-Г-632
Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»
Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.
 
Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 31.03.2014 
№ 14.1/12-Г-501
Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.
Рібцун Ю.В.
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист від 05.12..2012 1/11-18798 № 14.1/12-Г-501
 
Варіантна складова (по гурткам)
Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації «Граючись вчимося. Англійська мова»
Гунько С., Гусак Л.,      Лещенко З.
Листом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2011 № 1.4/18-Г-494)
Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку  «Радість творчості»
Борщ Р. М.,
Самойлик Д. В
Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України лист ПТЗО
від 25.05.2012 № Г-106
Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»
Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.
 
Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 31.03.2014 р.  № 14.1/12-Г-501

                                                                                                        Додаток 2

Відповідно до наказу

   Міністерства освіти і науки України

від 20.04.2015 №446 

    «Про гранично допустиме навчальне

навантаження на дитину у дошкільних

          навчальних закладах різних типів

          та форми власності»

 

Розподіл  занять на тиждень на дитину у дошкільному навчальному закладі-ясла-садок №8 комбінованого типу на 2015/2016 навчальний рік

 
 
 
 
Види діяльності за освітніми лініями
Кількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша (від 2 до 3 років)
№3,4,6
друга молодша (від 3 до 4 років)
9,11,7
середня (від 4 до 5 років)
5,2,12
старша (від 5 до 6 років)
1,8,10
Ознайомлення із соціумом
1
2
2
3
Ознайомлення з природним довкіллям
1
1
1
2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)
4
4
5
5
Сенсорний розвиток
2
-
-
-
Логіко-математичний розвиток
-
1
1
2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
2
3
3
3
Здоров’я та фізичний розвиток*
2
3
3
3
Загальна кількість занять на тиждень
10
11
12
15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків
-
 1. 3
 1. 3
 1. 4
Максимальна кількість занять на тиждень
10
14
15
19
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**
1,4
3,5
5
7,9

Примітки:

 • Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:
 • в І молодшій інтегрується у розвиток мовлення,
 • у ІІ молодшій групі вводиться, як окреме заняття за рахунок розвитку мовлення,
 • у середній та старшій групах, як окреме заняття за рахунок художньо-продуктивної діяльності

Гуртки:

у ІІ молодшій групі проводяться гуртки:

 • з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт»1 заняття на тиждень, з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 2 заняття на тиждень,

у середній групі проводяться гуртки:

 • з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 2 заняття на тиждень,
 • з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт») - 1 заняття на тиждень,

у старшій групі проводяться гуртки:

 • з англійської мови 2 заняття на тиждень,
 • з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 2 заняття

на тиждень.

Завідувач ДНЗ №8                                       І.І.Логвіненко

 

Переглядів: 231
Дата публікації: 14:56 07.02.2017
Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук