Стаття 30 Закону України "Про освіту" | Освітня програма Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садка №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік
Освітня програма Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садка №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою                                                                     Директор Куп’янського

Куп’янського дошкільного                                                           дошкільного навчального

навчального закладу – ясла-садок №8                                     закладу-ясла-садок №8

комбінованого типу Куп’янської міської ради                        комбінованого типу

Протокол  4 від 25.05.2018                                                            Куп’янської міської ради     

     Харківської області

     ________ І.І.Логвіненко

                                                                                      

Освітня програма

Куп’янського дошкільного навчального

закладу – ясла-садка №8 комбінованого типу

Куп’янської міської ради Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

   

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу здійснює освітньо-виховний процес у 2018/2019 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

гуманітарним,

фізкультурно-оздоровчим

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 1 січня  по 10 січня,

весняні – 10 календарних днів з 1 квітня по 10 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.    

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 16.30. Режим роботи чергової групи – 7.00 –  7.30, 16.30 – 17.30 .

Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення методичної теми: «Формування гармонійно розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво-компетентної творчої особистості дошкільника в умовах гнучкої системи освіти».

Основні завдання ДНЗ №8

1. Розвивати монологічне мовлення дітей дошкільного віку у процесі навчання  розповідання за картинами.

2. Формувати основи екологічної культури дошкільників під час ознайомлення з природою рідного краю.

3. Розробити модель інклюзивної освіти в умовах сучасного закладу дошкільної освіти, удосконалювати освітній процес та командну роботу педагогів та батьків вихованців з особливими освітніми потребами.

У дошкільному навчальному закладі-ясла-садок №8 комбінованого типу функціонує 12 груп: 2 перших молодших групи (від 2 до 3 років),

      2 других молодших групи (від 3 до 4 років),

     2 середніх групи (від 4 до 5 років),

     1 середня група (від 4 до 5 років) -  інклюзивна,

     1 старша група (від 5 до 6(7) років),

     2 старших групи (від 5 до 6(7) років) – інклюзивних,

                              1 старша група (від 5 до 6(7) років) – спеціальна для дітей з порушенням мовлення.

Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування, соціально-педагогічного патронату, забезпечує роботу консультаційного центру, а також є опорним закладом в місті з питань Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

У освітньо-виховному процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін..

Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», « Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Навчально-виховна робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.

Навчально-виховна робота в інклюзивних групах здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Сак Т.В. та ін., Комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» Скрипнік Т.В. та ін..

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     - у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

     - у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

     - у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Організація проведення навчально-виховного процесу у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення має свою специфіку.

Учителем-логопедом і вихователями у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення проводяться ігри-заняття з формування мовленнєвої діяльності, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість.

Учитель-логопед проводить:

фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 25 хв.;

підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.;

індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.

У закладі створено середовище адаптоване до потреб дітей з особливими освітніми потребами. Наповнюваність інклюзивних груп становить 15 осіб, з них 1-3 дитини з особливими освітніми потребами (ООП), у тому числі з інвалідністю, за рекомендаціями психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК). Перебувати в інклюзивній групі діти з ООП  можуть у віці до 7(8) років. Освітній процес з цією категорією дітей відбувається за індивідуальною програмою розвитку (ІПР) та адаптується до можливостей дитини (за необхідністю).

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньо-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами:

у ІІ молодших групах:

з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт» - 1 заняття на тиждень,

з художньо-продуктивної діяльності (театралізації) - 2 заняття на тиждень,

у середніх групах:

з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 1 заняття на тиждень,

  з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт») - 1 заняття на тиждень,

у старших групах:

з англійської мови - 2 заняття на тиждень,

«Цікаві шашки» - 1 заняття на тиждень,

«Веселкова музикотерапія» - 1 заняття на тиждень.

Робота в гуртках за інтересами дітей у ДНЗ, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. За бажанням батьків у закладі організовується додаткова платна послуга вивчення англійської мови та хореографії. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

Зміст освітньої програми передбачає:

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, вчитель-логопед, керівники музичні, педагог соціальний, практичний психолог, асистенти вихователів та медичні сестри.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

- методика сенсорного виховання за М.Монтессорі;

- методика «Розвивальне читання» Л.Шелестової;

- технологія психолого-педагогічного проектування в умовах інклюзії:

- проект створення умов для інтегрованого освітнього процесу в інклюзивних групах;

- педагогічна технологія розвитку комунікативних здібностей дітей засобами театральної діяльності;

- вивчаються досвіди роботи вихователів:

Пономаренко О.О. «Формування музичної обізнаності та компетентності дошкільника  шляхом інтеграції у всі види життєдіяльності»;

Бондаренко С.М. «Фізичний розвиток дітей дошкільного віку засобами танцювальної аеробіки».

                                                                       

 

                                

Проект робочого навчального плану Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садка №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік

В освітньо-виховному процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами 

  

Інваріантна складова

Програми

Автор

Ким, коли затверджені

Комплексні

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л. та ін.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України листом від 23.05.2017 року №1/11-4988

Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»

Рібцун Ю.В.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист від 05.12.2012 1/11-18798 № 14.1/12-Г-501

 

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт"

 

Скрипнік Т.В та ін.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України12.04.13 №1/11-6943

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років "Віконечко"

Сак Т.В. та ін..

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України від 04.04.2013 № 1/11-6544

Парціальні освітні програми

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

Єфименко М.М.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)

Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»

 

 

Березіна О.М.

Гніровська О.З.  

Линник Т.А.

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 31.03.2014 №14.1/12-Г-501

«Україна - моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

Каплуновська О.М.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85)

«Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху

Тимовський О.

Репік І.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014 №14.1/12-Г-1856)

Варіантна складова (по гурткам)

 Англійська мова для дітей дошкільного віку:

 програма  га методичні рекомендації

Кулікова І.А. та ін..

Комісією з іноземних мов науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 28.07.2015 №14.1/12-Г-952

Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»

 

Березіна О.М. Гніровська О.З.  

Линник Т.А.

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 31.03.2014 

№14.1/12-Г-501

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки»

 

 

Семизорова В.В.

Романюк О.В.

Дульська Г.П.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 05.05.2015 

№14.1/12-Г-261

Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку  «Веселкова музикотерапія»

Малашевська Ірина,

Демидова Світлана

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 25.02.2015 

№14.1/12-Г-54

 

                                           

Розподіл  занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку

 дошкільного навчального закладу-ясел-садка №8 комбінованого типу

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша (від 2 до 3 років) №3,4

друга молодша (від 3 до 4 років) №2,5,8

середня (від 4 до 5 років) 1,10,12

старша (від 5 до 6 років) 11

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образот-ворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

3

2

4

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

14

19

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,4

3,5

4,6

7,9

Примітки:

Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:

у І молодших групах інтегрується у заняття, освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у II молодших групах вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у середніх та старших групах, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої  лінії  «Художньо-продуктивна діяльність».

Гуртки:

у ІІ молодших групах проводяться гуртки:

з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт» - 1 заняття на тиждень, з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 2 заняття на тиждень,

у середніх групах проводяться гуртки:

з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 1 заняття на тиждень,

  з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт») - 1 заняття на тиждень,

у старших групах проводяться гуртки:

з англійської мови - 2 заняття на тиждень,

«Цікаві шашки» - 1 заняття на тиждень,

«Веселкова музикотерапія» - 1 заняття на тиждень.

                                     

Розподіл групових фронтальних  занять на тиждень на дитину у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення дошкільного  навчального закладу-ясел-садка №8 комбінованого типу на 2018/2019 навчальний рік

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень у старшій (від 5 до 6(7) років групі №6

Ознайомлення із соціумом

3

Ознайомлення з природним довкіллям

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)1

5

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

Здоров’я та фізичний розвиток2

3

Корекція порушень мовленнєвого розвитку, формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування 3

 

 

 

Завдання корекції порушень мовленнєвого розвитку, формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування

інтегруються в усі види діяльності дітей протягом дня: ігрову, трудову, навчальну

Загальна кількість занять на тиждень

     15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків:

- англійська мова;

- цікаві шашки

3

 2

 1

Максимальна кількість занять на тиждень

     18

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)4

 

     7,2

Примітки:

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності.

2 –  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

3 –  Передбачає корекцію порушень мовленнєвого розвитку у дітей в предметно-практичних діях під час фронтальних, корекційних підгрупових та індивідуальних занять. 

4 – Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців. 

 

Розподіл групових фронтальних  занять на тиждень на дитину у спеціальних інклюзивних групах дошкільного  

навчального закладу-ясел-садка №8 комбінованого типу на 2018/2019 навчальний рік

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень у старших (від 5 до 6(7) років групах №9,7

Ознайомлення із соціумом

3

Ознайомлення з природним довкіллям

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)1

5

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

Здоров’я та фізичний розвиток2

3

Корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, формування соціальної компетентності в різних видах діяльності

 

 

 

Завдання корекційного розвитку пізнава-льної, емоційно-вольової сфер, позитив-них якостей особистості, формування соціальної компетентності в різних видах діяльності інтегруються в усі види діяль-ності дітей протягом дня: ігрову, трудову, навчальну

Загальна кількість занять на тиждень

    15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків:

- англійська мова;

- цікаві шашки

3

2

1

Максимальна кількість занять на тиждень

    18

Максимально допустиме навчальне наванта-ження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)4

 

    7,2

Примітки:

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності.

2 –  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

3 –  Передбачає корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, формування соціальної компетентності

у дітей в предметно-практичних діях під час фронтальних, корекційних підгрупових та індивідуальних занять. 

4 – Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців. 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Переглядів: 78
Дата публікації: 12:12 01.06.2018
Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук